Vážené kolegyně, vážení kolegové, v této sekci najdete akreditované kurzy pro pomáhající profese vypsané pro školní rok 2023/2024. Pro přihlášení na kurzy je nutné se registrovat na těchto webových stránkách. Prostřednictvím svého profilu budete mít k dispozici přihlašovací údaje pro vámi zvolené online semináře, školící materiály, certifikáty i údaje k platbám. 

Speciálně pro vás máme připravenou "Podzimní akademii Sdíleného rodičovství", která se uskuteční prezenčně v termínu 8. 11. -10. 11. 2023 v konferenčních prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Praze. Zájemci se mohou přihlašovat samostatně na jednotlivé dny nebo je možné absolvovat Podzimní akademii celou, včetně doprovodného programu (seminář Židličkové metody, supervize, ukázková lekce skupinové edukace). Bližší informace jsou níže u jednotlivých vzdělávacích akcí.    

Jakýkoliv seminář je možné zorganizovat i "na klíč" (prezenčně i online) pro úřady, poskytovatele odborné pomoci, atp. V tomto případě nás prosím kontaktuje na e-mailu info@nidar.cz.   
calendar_month
10.11.2023 09:00 - 15:00
Konferenční prostory Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
Únava ze soucitu a syndrom vyhoření (23 volných míst)
8 hodin
2 500 Kč

Pomáhající profese (mezi, které patří sociální pracovnicí i další pracovnicí v sociálních službách) jsou každodenně v kontaktu s jinými lidmi, kteří se nachází v obtížných životních situacích. Prožitky a životní zkušenosti klientů a klientek pak přímo i nepřímo ovlivňují prožívání a psychickou i somatickou pohodu pomáhajících. Tato forma pracovní zátěže je samozřejmou a neoddiskutovatelnou součástí pomáhajících profesí, proto je vhodné rozumět mechanismu jejího vzniku, s ohledem na potřeby osob pracujících v sociálních službách (sociální práci).

Kurz se zaměřuje na definování hlavních okruhů psychosociální zátěže pomáhajících profesí, včetně tzv. „únavy ze soucitu“ a syndromu vyhoření. A dále pak na seznámení se se základními principy individuální i systémové prevence, které mohou snížit emocionální a sociální zátěž související výkonem pomáhající profese.

calendar_month
09.11.2023 09:00 - 15:00
Konferenční prostory Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
Sdílené rodičovství - patworkové rodiny (20 volných míst)
8 hodin
2 500 Kč

Rozpad rodičovského vztahu je statisticky významným jevem (dle některých statistik se rozvádí až 40 % manželství). K rozpadům rodičovských vztahů dochází často v situaci, kdy jsou děti relativně malé, významná část rodičů tedy pochopitelně postupně naváže další partnerské vztahy. Tito noví partneři a partnerky se v různé míře stávají součástí rodinného systému, což může mít vliv, jak na biologické rodiče, děti, ale i tyto nově příchozí samotné.

Většina služeb, kteří pracují s rodinami v situaci rozpadu rodiny se těmto budoucím situacím a novým členům a členkám rodin nevěnuje ani s nimi nijak systematicky nepracuje. Pro všechny zúčastněné může být obtížné uchopit svou novou roli (zda a jak se mají podílet na výchově a péči o děti, jak si vytvořit vztahy). Může být složité vztahy biologických rodičů, jejich nových partnerů a děti pochopit a zpřehlednit. Příchod nových partnerů/partnerek může být potenciálním zdrojem oživení konfliktu mezi biologickými rodiči, vhodnou edukací a podporou nejen biologických rodičů, ale i jejich partnerů/partnerek je možné i tuto novou situaci zvládnou tak, aby nedošlo k ohrožení dítěte/dětí.

calendar_month
08.11.2023 09:00 - 15:00
Konferenční prostory Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
Sdílené rodičovství a vysoko konfliktní rozvody (19 volných míst)
8 hodin
2 500 Kč

Rozpad partnerského vztahu, ve kterém jsou vychovávány dětmi je velmi náročným životním obdobím, jak pro rodiče, tak děti. Ve většině případů se jedná o rozpad rodičovského páru, v němž oba rodiče dosahují standardů základních rodičovských kompetencí.  Tzn. oba rodiče jsou schopni plně zajistit základní potřeby dítěte způsobem, který odpovídá běžným výchovným metodám (cca 80-82 % rodičovských párů).

V tomto kontextu je rozpad rodičovského vztahu obdobím, v němž dochází k transformaci vlastní rodičovské role a forem kooperace mezi rodiči. Kdy dítě není primárně ohroženo tím, že by o něj jeden z rodičů či oba nebyli schopni kvalitně pečovat, ale případným konfliktem, který se odehrává mezi jeho nejbližším osobami. Míra závažnosti dopadu rodičovského vztahu na dítě, tak není dána individuálními (ne)schopnostmi rodičů, nebo typem porozvodové péče. Ale intenzitou, délkou a hloubkou konfliktu mezi rodiči. Přibližně 10-12 % rodičům, pro které je nalezení nového uspořádání rodiny obtížné, lze pomoci prostřednictvím odborné pomoci (edukace, poradenství, mediace, indikovaná a rodiči poptávaná terapie). V některých případech je konflikt mezi rodiči dítěte natolik závažný, že je možné ho v souladu s moderními standardy označit za „vysoko konfliktní“ (cca 5-6 % rodičovských párů). Včasné detekování míry a úrovně konfliktu mezi rodiči může pomoci vhodně nasměřovat odpovídající pomoc. Včetně indikací a kontraindikací pro jednotlivé formy pomoci. Systematické mapování těchto situací pak umožňuje určit, kdy se už míra konfliktu rodičů promítá v ohrožení dítěte (psychické týrání, zanedbávání).  

calendar_month
08.11.2023 09:00 - 10.11.2023 15:00
Konferenční prostory Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
Podzimní akademie Sdíleného rodičovství (16 volných míst)
28 hodin
7 000 Kč
Podzimní akademie Sdíleného rodičovství se bude skládat ze tří akreditovaných kurzů, a to:  
  • 8. 11. 2023 kurz: Sdílené rodičovství a vysoko konfliktní rozvod, č. akreditace: A2023/0235-SP/PC
  • 9. 11. 2023 kurz: Sdílené rodičovství a patchworkové rodiny, č. akreditace: A2023/238-SP/PC
  • 10.11. 2023 kurz: "Únava ze soucitu a syndrom vyhoření", č. akreditace: A2023/0239-SP/PC/PP
V ceně podzimní akademie je možnost absolvovat po skončení akreditovaných kurzů ve středu a čtvrtek od 15:30 do 18:00 volitelné workshopy. Na tyto se zájemci budou přihlašovat první den akce. Do programu budou zařazeny:  
- Židličková metoda (Mgr. Milena Mikulková)
- Ukázkovou skupinovou edukaci (Mgr. K. Svobodová, Mgr. M. Jarolímová)
- Supervizi či metodické konzultace (Mgr. T. Pemová, Bc. K. Svobodová)
  
calendar_month
19.10.2023 09:00 - 15:30
Online platforma zoom
Sdílené rodičovství – jak udržet kvalitní rodičovství po rozpadu rodičovského vztahu (neomezená kapacita)
8 hodin
1 600 Kč

Rozpad partnerského vztahu, ve kterém jsou vychovávány dětmi je velmi náročným životním obdobím, jak pro rodiče, tak děti. Nejhorším dopadem rozpadu rodičovského vztahu, je narušení nebo ztráta vztahu dítěte k jednomu z rodičů (nebo postupně oběma). Rozpad rodiny představuje pro rodiče i děti emocionální, vztahovou, ale i ekonomickou a sociální zátěž. Rozpadem rodičovského vztahu končí o dosavadní způsob, jakým rodiče realizovali své rodičovské role, jakým způsobem se na péči o děti podíleli, ale i jak si zcela přirozeně tvořili vztah s dítětem (společným soužitím). Pro dítě končí pravidelná přítomnost obou rodičů v jeho fyzické blízkosti, mění se denní režim, může dojít k omezení kontaktu s dalšími blízkými osobami (např. četnost návštěv u prarodičů), může dojít ke stěhování, změně školy, atp. Aby dopady rozpadu rodičovského vztahu byly pro dítě co nejmírnější, je důležité, aby rodiče měli od počátku dostatek informací o potřebách dítěte, naplňování rodičovských kompetencí, i zdrojích možné podpory. 

Rodiče jsou schopni se dobře rozhodnout o způsobu každodenního fungování po rozpadu rodičovského stavu, mají-li dostatek informací jaká jsou pravidla porozvodové péče. A to, jak z pohledu právního (ve smyslu co je rodičovská odpovědnost, mohou rodiče dělat jednotlivě, co musí dělat rodiče společně), tak sociálně-emocionálního (jak budovat a udržet dobrý vztah dítěte k oběma rodičům). Sdílené rodičovství je psychosociálním konceptem, který rodičům umožňuje přizpůsobit své rodičovské role nové životní situaci. Směřuje ke konsensuálnímu a kooperativnímu náhledu na porozvodovou péči o děti.  

calendar_month
13.10.2023 00:00 - 15:30
Online platforma zoom
Sdílené rodičovství – vztahový koncept rodičovských vztahů (40 volných míst)
8 hodin
1 600 Kč

Rodičovství a péče o děti je přirozenou součástí lidských životů. Naprostá většina rodičů chce být dobrými rodiči a chce svým dětem připravit láskyplné dětství. Rodičovství zahrnuje jak kompetence, které se přímo týkají schopnosti pečovat a vychovávat dítě (schopnost zajistit fyzické, emocionální, sociální, vzdělávací a zdravotní potřeby dítěte), tak dovednosti, které se vztahují k vzájemnému vztahu mezi rodiči (schopnost akceptovat druhého rodiče jako dobrého vychovatele, podporovat dítě v budování a udržení dobrého vztahu k oběma rodičům, schopnost odklonit případné partnerské neshody od rodičovství).

Oslabené kompetence týkající se rodičovského vztahu se projevují zejména v situaci rozpadu rodičovského vztahu. Způsob realizace rodičovství není vázán na právní vztah (sezdaní, nesezdaní, rozvedení), ani faktické uspořádání (společné či samostatné domácnosti). Jakýkoliv rodičovský vztah může vykazovat známky konfliktního, souběžného nebo sdíleného rodičovství. Forma rodičovství je vázána na informovanost, schopnosti a ochotu rodičů.

V případě online seminářů vám bude nejpozději den před konáním akce poslán příslušný odkaz na e-mail uvedený v registraci. 

NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.0.3.0
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙