Konference a kurzy:

calendar_month
27.05.2024 09:00 - 16:00
Platforma ZOOM
Sdílené rodičovství jako vztahový koncept (40 volných míst)
8 hodin
1 200 Kč

Rodičovství a péče o děti je přirozenou součástí lidských životů. Naprostá většina rodičů chce být dobrými rodiči a chce svým dětem připravit láskyplné dětství. Rodičovství zahrnuje jak kompetence, které se přímo týkají schopnosti pečovat a vychovávat dítě (schopnost zajistit fyzické, emocionální, sociální, vzdělávací a zdravotní potřeby dítěte), tak dovednosti, které se vztahují k vzájemnému vztahu mezi rodiči (schopnost akceptovat druhého rodiče jako dobrého vychovatele, podporovat dítě v budování a udržení dobrého vztahu k oběma rodičům, schopnost odklonit případné partnerské neshody od rodičovství).

Obě kategorie rodičovských kompetencí mají svou obecnou část – tedy je-li realizováno rodičovství v standardních situacích (dítě bez speciálních zdravotních nebo vzdělávacích potřeb, společné soužití, atp.), tak i ve specifických situacích (dítě nebo rodič se speciálními vzdělávacími potřebami, uvěznění rodiče, rozpad rodičovského vztahu).  Jedná se o životní události, které mohou být neočekávané a pro jejichž zvládnutí je nutné si osvojit nové dovednosti. Zatímco oslabené rodičovské kompetence týkající se schopnosti pečovat o dítě se projevují v (ne)prospívání dítěte a v krajních možnostech představují ohrožení dítěte. Oslabené kompetence týkající se rodičovského vztahu se projevují zejména v situaci rozpadu rodičovského vztahu. Způsob realizace rodičovství není vázán na právní vztah (sezdaní, nesezdaní, rozvedení), ani faktické uspořádání (společné či samostatné domácnosti). Jakýkoliv rodičovský vztah může vykazovat známky konfliktního, souběžného nebo sdíleného rodičovství. Forma rodičovství je vázána na informovanost, schopnosti a ochotu rodičů.

Odkaz na přihlášení na platformu zoom vám bude po přihlášení zaslána do 24.5. 2024.

calendar_month
28.05.2024 09:00 - 18.05.2024 16:00
Platforma ZOOM
Sdílené rodičovství - jak udržet kvalitní rodičovství po rozpadu rodičovského vztahu (40 volných míst)
8 hodin
1 200 Kč

Rozpad partnerského vztahu, ve kterém jsou vychovávány dětmi je velmi náročným životním obdobím, jak pro rodiče, tak děti. Nejhorším dopadem rozpadu rodičovského vztahu, je narušení nebo ztráta vztahu dítěte k jednomu z rodičů (nebo postupně oběma).

Rozpad rodiny představuje pro rodiče i děti emocionální, vztahovou, ale i ekonomickou a sociální zátěž. Rozpadem rodičovského vztahu končí o dosavadní způsob, jakým rodiče realizovali své rodičovské role, jakým způsobem se o péči o děti podíleli, ale i jak si zcela přirozeně tvořili vztah s dítětem (společným soužitím). Pro dítě končí pravidelná přítomnost obou rodičů v jeho fyzické blízkosti, mění se denní režim, může dojít k omezení kontaktu s dalšími blízkými osobami (např. četnost návštěv u prarodičů), může dojít ke stěhování, změně školy, atp. Aby dopady rozpadu rodičovského vztahu byly pro dítě co nejmírnější, je důležité, aby rodiče měli od počátku dostatek informací o potřebách dítěte, naplňování rodičovských kompetencí, i zdrojích možné podpory.

Aby rodiče mohli dobře rozhodnout o způsobu každodenního fungování po rozpadu rodičovského stavu, potřebují nejprve pochopit, jaká jsou pravidla porozvodové péče. A to, jak z pohledu právního (ve smyslu co mohou dělat jednotlivě, co musí dělat společně), tak sociálně-emocionálního (jak budovat a udržet dobrý vztah dítěte k oběma rodičům). Sdílené rodičovství je psychosociálním konceptem, který rodičům umožňuje přizpůsobit své rodičovské role nové životní situaci. Směřuje ke konsensuálnímu a kooperativnímu náhledu na porozvodovou péči o děti.

Odkaz na přihlášení na platformu zoom vám bude po přihlášení zaslána do 24.5. 2024.
calendar_month
29.05.2024 09:00 - 16:00
Platforma ZOOM
Sdílené rodičovství - vliv rozpadu rodičovského vztahu na dítě (40 volných míst)
8 hodin
1 200 Kč
Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se v rámci výkonu své práce mohou setkat s dětmi v situaci rozpadu rodiny (rozluka, rozvod, rozchod nesezdaných rodičů). Účastníkům jsou představeny nejnovější poznatky týkající se projevů a důsledků rozpadu rodiny na prožívání a chování dítěte v souvislosti s různými věkovými specifiky. A rovněž tam základní přehled doporučených postupů pro pomáhající, kteří dítěti a jeho blízkým poskytují informace, podporu či intervence.

Odkaz na přihlášení na platformu zoom vám bude po přihlášení zaslána do 24.5. 2024.
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙